Download algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Maatschappelijke zetel

France & Co Wines
Boondreef 4a, 1861 Wolvertem
BTW: BE 0886 916 728
Ondernemingsnummer: 0886916728

Prijzen

De opgegeven prijs is steeds uitgedrukt in Euro (€) en heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. De prijs is inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.

Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de producten, het leveradres etc. Tijdens het bestelproces zal duidelijk worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.
De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de orderbevestiging die de koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

Vino Degusto behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden rechtgezet.

Orderplaatsingen & aankoop
Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, mails, folder, tijdens evenementen en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Vino Degusto mag de aanbiedingen op bv. de website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt of zoals bepaald in de actie. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Vino Degusto niet.
Ondanks het feit dat de catalogi, website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-to-date is. Voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie, zijn wij slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vino Degusto is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Offertes van zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de consument, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende en/of gelijkaardige opdrachten.

De overeenkomst tussen Vino Degusto en de klant komt slechts tot stand nadat de koper een bestelling heeft geplaatst op de website en deze werd bevestigd. Het handtekenen van een bestelbon geldt eveneens als het aangaan van een verbintenis tot aankoop voor de goederen die erop vermeld worden. Door het uitvoeren van deze acties, verklaart de consument zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Wij behouden ons steeds het recht om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

Facturatie & betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Vino Degusto.  Alle bestellingen, behoudens deze via de webshop, worden gefactureerd op het ogenblik van levering, tenzij anders vermeld of overeengekomen. De koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling op de webshop, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden

Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum aan Vino Degusto worden gemeld. Deze klachten ontslaan de koper niet van zijn betalingsverplichting.

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

  • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 15%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

  • is de consument van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;

  • is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

  • worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Vino Degusto op de koper onmiddellijk opeisbaar; en

  • heeft Vino Degusto het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

Deze punten zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Vino Degusto redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper verliest.

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Vino Degusto geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

Annulatie & terugneming
Annulering van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is steeds mogelijk en kosteloos. De annulering dient te gebeuren binnen de 14 werkdagen na de orderbevestiging. Het niet respecteren van deze termijn kan aanleiding geven tot het volledig aanrekenen van het verschuldigd bedrag. 
Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping en geldt enkel voor aankopen via de webshop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Vino Degusto via een ondubbelzinnige verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan voor de aankoop van de producten terug. Leveringskosten en ophalingskosten worden niet terug vergoed. 
Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen na het verstrijken van een termijn van 14 dagen .

Leeftijd
Met het plaatsen van een bestelling wordt door de klant aangegeven dat deze ten minste de wettelijk verplichte leeftijd heeft bereikt voor het nuttigen van alcohol én sterke dranken.

Klachten & geschillen
Koper moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren.  Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op bv. hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.  De consument dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via info@vinodegusto.be mee te delen, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de orderbevestiging.
Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Vino Degusto geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Vino Degusto van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.

Wij verbinden ons ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering.  Klachten met betrekking tot eventuele kurksmaak worden door normaliter aanvaard. In geen geval staan wij in voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de koper.   
In onderling overleg wordt naar een (gelijkwaardige) oplossing gezocht.

De klant erkent dat genomen maatregelen elk afzonderlijk worden beoordeeld, doch de erkenning ervan niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Vino Degusto.

De consument mag in geen geval producten terugsturen zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Wij behouden ons het recht om samen met de koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. 

De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst.

Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

De klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement van Brussel of het Vredegerecht van het kanton te Meise bevoegd zijn.

Intellectuele eigendommen & beeldmateriaal
Vino Degusto blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten. De inhoud van deze website & alle content die het bevat (zoals bv. foto's)  zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vino Degusto of rechthoudende derden. Het is verboden afbeeldingen (geheel of gedeeltelijk)  in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijk intellectueel recht kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Privacy
De Koper geeft de toelating om de door de koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Vino Degusto aangeboden producten. De Koper geeft eveneens de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling. Onder geen beding worden persoonsgegevens doorgegeven of verkocht aan derden.

De consument kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien deze geen commerciële informatie van Vino Degusto meer wenst te ontvangen, dient de consument Vino Degusto hiervan op de hoogte te brengen:

  • per post: zie administratieve zetel

  • per e-mail: info@vinodegusto.be

De klant geeft de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde producten te gebruiken voor o.m. algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc.

Slotbepalingen
Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming, met inbegrip van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zal men onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.Indien Vino Degusto één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wij behouden ons het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.